4 ساعت انتظر برای یک مشاوره؟!

امروز  از ساعت 11 تا 3 تو صف برای مشاوره بودم.بعدش سوالامو پرسیدم و گفت فقط نوجوونی کن!

عجیب ترین جواب؟!

برای مشاوره بکلیک اینجا