نتیجه امتحان!

نتیجه امتحان!

ببخشید ۵شنبه مطلب نذاشتم!

حالا جمعه جبران میکنیم!

خب دیروز یکم دیر رسیدم؛رفتم سر جلسه!هیچی بلد نبودم!۴ تا برگه بود که با چرت و پرت پرش کردم!

خب بعدش اومدم پایین دیدم گوشیارو گرفتن و دارن بچه هارو بررسی میکنن.

من گوشیمو تو جیبم قایم کردم و خنده دار اینه که:

رسیدم بدو بدو پریدم تو جلسه!

خخخخ

خلاصه...

بگم که،

یک ساعت مچل گرفتن کتاب تفکر بودم.

این اقای اسدی تنبلم به خودش زحمت نمیداد....

بعد از انتظار رفت بیاره اونن نه خودش یکی از بچه ها گفت!

بعدش گرفتم و اومدم خونه!

گفتم من قواعد خوندم همش معنی بود!

واقعا همینجوری بود!

فعلا...