سردردم!

سردردم!

از بس نخوابیدم سرم درد میکنه!

خب مطلب آخر امشب رو بذارم بعدش بای!

خب زیاد چیزی نداشت کلا ۳ ساعت وقتمو گرفت این درسای مزخرف!

خوندم ببینن فردا چی میشه؛بای!